o
o
o
o
o
o
QR - CODE
 
 
o

 

กลุ่มสถาบันการศึกษาในเครือวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ

 
0 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
 
 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

http://www.bsc.ac.th

 
 
 
     
 
0 วิทยาลัยเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ
 
 

วิทยาลัยเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ

http://www.btad.ac.th

 
 
 
     
 
0 วิทยาลัยเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรี
 
 

วิทยาลัยเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรี

http://www.btadchon.ac.th

 
 
 
     
 
0 วิทยาลัยโปลีเทคนิคระยอง
 
 

วิทยาลัยโปลีเทคนิคระยอง

http://www.polyrayong.ac.th

 
 
 
     
 
0 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรีิ
 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรีิ

http://www.komtech.ac.th

 
 
 
     
 
0 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ

http://www.samtech.ac.th

 
 
 
     

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ : 4 สุขุมวิท 97/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
 
 
โทร : 0-2311-2491, 0-2311-2521, 0-2311-6193-4 แฟกซ์ : 0-2742-4712 อีเมล์ : info@bit.ac.th