o
o
o
o
o
o
QR - CODE
 
 
o

 

เกียรติประวัติของวิทยาลัย

 
0 เกียรติประวัติของวิทยาลัย
 
  ปี พ.ศ.2541  
    ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ  
 
  ปี พ.ศ.2542  
    กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับวิทยาลัย เพื่อแสดงว่าเป็นวิทยาลัยสีขาว เฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด  
 
  ปี พ.ศ.2543  
    ได้รับรางวัลชมเชยวิทยาลัยพระราชทานระดับอุมศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ  
    โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันราชภัฎพระนคร เปิดทำการสอนระดับปริญญาตรี  
    กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นสถานศึกษาที่มีผลงานด้านจริยศึกษาดีเด่น  
 
  ปี พ.ศ.2544  
    ได้รับประกาศเกียรติคุณให้เป็นสถานศึกษาน่ามอง ในโครงการหน้าบ้านน่ามอง ของ กรุงเทพมหานคร  
 
  ปี พ.ศ.2545  
    ได้รับคัดเลือกเป็นวิทยาลัยนำร่องในโครงการวิทยาลัยชุมชนเอกชน (วชช.) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  
 
  ปี พ.ศ.2546  
    ได้รับการประกาศให้เป็นสถานศึกษาเข้มแข็งปลอดยาเสพติด รับโล่เชิดชูเกียรติและธงสถานศึกษาปลอดยาเสพติด จาก กทม.  
    ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รอบที่ 1  
    ได้รับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน เป็นสถานประกอบการมีผู้ผ่านการทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน  
    เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์ชั้นที่ 1 และช่างซ่อมเครื่องยนต์เบนซิน  
 
  ปี พ.ศ.2547  
    ทำโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสุวรรณภูมิ เพื่อเปิดสอนในระดับปริญญา  
 
  ปี พ.ศ.2548  
    สำนักงานเขตพระโขนง มอบรางวัลพระราชทานพฤกษานคราเหรียญเชิดชูเกียรติ ระดับหน้าบ้านน่ามอง ประเภทสวนสวยวิทยาลัยงาม ตามโครงการแมกไม้มิ่งเมือง ระหว่างปี 2545-2547 เพื่อสนองแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548  
    วิทยาลัยลงนามข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ เป็นสถานศึกษาเครือข่าย เพื่อพัฒนาการศึกษาและบุคลากร เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2549  
 
  ปี พ.ศ.2549  
    ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2549 โดยคณะผู้ประเมินจากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)  
    ไเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน กับสมาคมอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ(สสส.) ระยะแรกพัฒนาวิทยาลัยต้นแบบ จำนวน 22 วิทยาลัย ให้เป็นวิทยาลัยต้นแบบที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี (Best Practices)  
 
  ปี พ.ศ.2550  
    เข้าร่วมโครงการขยายผลหลักสูตรการจัดการพลังงานเพื่ออาชีวศึกษา ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงาน คือ 1. กองฝึกอบรม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลลังงาน 2. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 3. สำนักบริหารงานคณะกรรมการบริหารงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน 4. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลให้มีการจัดการเรียนการสอนวิชาอนุรักษ์พลังงานจำนวน 4 รายวิชา  
 
 

 

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ : 4 สุขุมวิท 97/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
 
 
โทร : 0-2311-2491, 0-2311-2521, 0-2311-6193-4 แฟกซ์ : 0-2742-4712 อีเมล์ : info@bit.ac.th