o
o
o
o
o
o
QR - CODE
 
 
o

 

การรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
     
  เปิดรับสมัคร 3 สาขาวิชา 4 สาขางานคือ  
     
 
0 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 
     
 
 
 
สาขางานไฟฟ้ากำลัง
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
 
 
 
     
     
 
0 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
     
 
 
 
 
     
 
0 สาขาวิชาเครื่องกล
 
     
 
 
 
สาขางานยานยนต
 
 
 
     
 
0 สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
 
     
 
 
 
สาขางานเครื่องมือกล
   
 
 
     
คุณสมบัติของผู้สมัคร
     
  1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า  
  2. มีความประพฤติดี  
  3. อายุไม่เกิน 22 ปี  
     
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
     
  1. สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประชาชน  
  2. สำเนาวุฒิการศึกษา  
  3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ  
     
คำแนะนำในการสมัคร
     
  ควรแต่งเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา หรือแต่งกายสุภาพ  
     
เปิดรับสมัคร
     
  วันที่ 1 มกราคม เป็นต้นไปในเวลาราชการ  
     
สิทธิที่ได้รับขณะศึกษา
       
  - มีการเรียนรักษาดินแดน - รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  
  - บุตรข้าราชการ รัฐวิสาหกิจเบิกค่าเล่าเรียนได้ - สิทธิในการผ่อนผันการรับราชการทหาร  
  - มีการตรวจสุขภาพประจำปี - ห้องเรียนเป็นห้องปรับอากาศทุกห้อง  
  - ลดฝุ่นในห้องเรียนโดยใช้ปากกาเคมีแทนช๊อค - มีเรียนคอมพิวเตอร์เสริมทุกภาคเรียน  
  - มีรถไฟฟ้าผ่าน - มีสถานนีรถไฟฟ้าด้านหน้าวิทยาลัย  
       
 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
     
  เปิดรับสมัคร 5 สาขาวิชา 6 สาขางานคือ  
     
 
0 สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 
  สาขาวิชาเครื่องกล  
       
  สาขางานเทคนิคยานยนต์    
 
 
 
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
 
       
 
สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต
 
       
 
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
 
       
  สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า    
  สาขางานติดตั้งไฟฟ้า    
       
  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  
       
  สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์    
  สาขางานระบบเสียงและภาพ    
       
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
 
     
คุณสมบัติของผู้สมัคร
     
  1. สำเร็จการศึกษาชั้นปวช., ม.6 หรือเทียบเท่า  
  2. มีความประพฤติดี  
  3. สุขภาพแข็งแรง  
     
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
     
  1. สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประชาชน  
  2. สำเนาวุฒิการศึกษา  
  3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ  
     
คำแนะนำในการสมัคร
     
  ควรแต่งเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา หรือแต่งกายสุภาพ  
     
เปิดรับสมัคร
     
  วันที่ 1 มกราคม เป็นต้นไปในเวลาราชการ  
     
สิทธิที่ได้รับขณะศึกษา
       
  - มีการเรียนรักษาดินแดน - รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  
  - บุตรข้าราชการ รัฐวิสาหกิจเบิกค่าเล่าเรียนได้ - สิทธิในการผ่อนผันการรับราชการทหาร  
  - มีการตรวจสุขภาพประจำปี - ห้องเรียนเป็นห้องปรับอากาศทุกห้อง  
  - ลดฝุ่นในห้องเรียนโดยใช้ปากกาเคมีแทนช๊อค - มีเรียนคอมพิวเตอร์เสริมทุกภาคเรียน  
  - มีรถไฟฟ้าผ่าน - มีสถานนีรถไฟฟ้าด้านหน้าวิทยาลัย  
       
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2311-2491, 0-2311-2521 ต่อ 121, 125, 126
       

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ : 4 สุขุมวิท 97/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
 
 
โทร : 0-2311-2491, 0-2311-2521, 0-2311-6193-4 แฟกซ์ : 0-2742-4712 อีเมล์ : info@bit.ac.th