o
o
o
o
o
o
QR - CODE
 
 
o

 

ปรัชญาของวิทยาลัย

 
0 ปรัชญาของวิทยาลัย
 
  ปรัชญาของวิทยาลัยคือ แนวคิดหลักการหรือวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยที่กำหนดขึ้นเพื่อให้นักเรียนนักศึกษา มีคุณลักษณะตามที่วิทยาลัยต้องการ ตรงตามวัตถุประสงค์หลักสูตรแต่ละระดับ โดยสนองตอบต่อสภาวะของเศรษฐกิจและสังคม วิทยาลัยมุ่งผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีนิสัยรักงาน มีความรู้ มีสติปัญญา มีความชำนาญในวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ และมีจริยธรรม มีคุณธรรมสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข วิทยาลัยจึงกำหนดปรัชญาว่า วิชาดี ฝีมือเด่น เน้นคุณธรรม  
     
  วิชาดี หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีมาผสมผสาน ทำให้เกิดพัฒนาการ มีความคิด และมีสติปัญญาเป็นเลิศ  
     
  ฝีมือเด่น หมายถึง กระบวนการการจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้น เสริมสร้างทักษะ และประสบการณ์โดยให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติให้ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริง และสามารถนำไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณค่า  
     
  เน้นคุณธรรม หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ปลูกฝังค่านิยม ทัศนคติที่ก่อให้เกิดระเบียบวินัย อันมุ่งสร้างพฤติกรรมให้เป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
     
  วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ (กรุงเทพช่างกล) ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2541 วิทยาลัยรางวัลชมเชยพระราชทาน ปีการศึกษา 2543 ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ. ปีการศึกษา 2546 ได้รับอนุญาตให้เปิดเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้รับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด้านอาชีวศึกษา พ.ศ. 2553  
 
 

 

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ : 4 สุขุมวิท 97/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
 
 
โทร : 0-2311-2491, 0-2311-2521, 0-2311-6193-4 แฟกซ์ : 0-2742-4712 อีเมล์ : info@bit.ac.th