สมัครเรียนคลิ๊กที่นี่ ปิดหน้าต่างนี้ [X] 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่เปิดสอนด้านช่างอุตสาหกรรมแห่งแรกในเขตพระโขนง
   
 

 

 

 

   
  ประวัติวิทยาลัย
  ตราวิทยาลัย / สีประจำวิทยาลัย
  ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
  อัตลักษณ์
  ผู้บริหาร / บุคลากร
  หลักสูตร / สาขาวิชา
  รางวัลและเกียรติประวัติ
  มาร์ชเทคโนโลยีกรุงเทพ
  สถานศึกษาในกลุ่มเทคโนโลยีกรุงเทพ
  ติดต่อวิทยาลัย
   

 

   
  การรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา
  ประกาศ, ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ
  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  ทุนการศึกษา
  คู่มือนักเรียน นักศึกษา
  ใบชำระค่าเทอม (Bill Payment)
  ผลงานนักเรียน นักศึกษา
   
  ตารางเรียน ระดับ ปวช. , ปวส.
  ตารางสอบ ระดับ ปวช. , ปวส.
   
  ตารางเรียน ภาคฤดูร้อน
   

 

   
  SAR ปีการศึกษา 2561
  แผนพัฒนา 2561-2564
  โครงงาน สิ่งประดิษฐ์ นร. นศ.
   
  หนังสืออนุสรณ์ ปี 2555-ปัจจุบัน
   

 

 

 
ไปที่ เฟซบุ๊ควิทยาลัย
 

 

 
งานแนะแนว
(สอบถาม / สมัครเรียน)
 
แผนกการเงิน
(สอบถาม / ส่งสลิปชำระค่าเทอม)
 

 

o

o
o

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่เปิดสอนด้านช่างอุตสาหกรรมแห่งแรกในเขตพระโขนง

 

 

 

 
 

 

กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา
สำนักงานประเมินมาตรฐานการศึกษา
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กรมการจัดหางาน